O historickém vývoji písma

Písmo je jedním z epochálních vynálezů, díky němuž lidstvo vstoupilo do historické éry vývoje. Od tohoto mezníku jsou lidé schopni zaznamenávat myšlenky, zprávy o událostech, psát svou historii. Pomocí písma se dá komunikovat nejen v prostoru, ale i v čase; jedině díky písemným záznamům můžeme dnes studovat životní příběhy svých předků.


Latinské písmo vzniklo v antickém Římě v sedmém až pátém století před Kristem, nejspíše odvozením z písma západořeckého, ale nikoliv přímo, nýbrž prostřednictvím Etrusků. Původně mělo jen velká písmena, kterým se říká majuskuly. Psaly se jím pouze latinské texty a teprve od začátku středověku se
objevují písemnosti psané v národních jazycích. Nejstarší česky psané texty pocházejí až ze století čtrnáctého.
Teprve během vývoje se vytvořila malá písmena, nazývaná minuskuly, a tak vzniklo písmo zvané kurzívní, používané pro běžnou potřebu.
Později na základě vyvíjejícího se způsobu psaní a pod vlivem tehdejší světové módy se začaly obloučky písmen lámat, hrotit, písmena se zúžila a ve slovech se k sobě těsněji přimkla. Tak vznikla písma gotická, která pak pronikla do všech druhů písemností.
Rozvoj vzdělání, zvláště laického, podnítil potřebu písma mnohem způsobilejšího k vedení rychlých a zběžných záznamů, což mělo za následek další skok ve vývoji písma. Proto se tvary písmen více přizpůsobovaly plynulému tahu pera. To se projevovalo spojováním písmen ve slovech pomocí různých kliček a smyček, dosud neobvyklými tahy písmen a hlavně nakláněním písma. Tak vznikla gotická kurzíva.
Důležitým mezníkem ve vývoji písma byl vynález knihtisku, jehož rychlé rozšíření způsobilo, že po roce 1500 se písmo dále výrazně změnilo. Knižní psaná písma byla do značné míry nahrazena písmy tiskovými.
Z gotického písma se vyvinula písma novogotická, a vedle toho, jako důsledek stoupající intelektuálních potřeb společnosti, vzniklo i nové písmo zvané humanistické, tvarově navazující na karolinu.


Základními typy obou písem se staly opět kurzívy, protože lépe vyhovovaly potřebám doby.
Novogotická písma, německá i česká, se v praxi členila na tři druhy:

  • běžnou novogotickou kurzívu, v německé verzi zvanou kurent
  • novogotickou polokurzívu
  • novogotické písmo kreslené

Kurent se na velmi dlouhou dobu stal základním druhem běžného německého písma. Vyznačoval se hrotitým spojováním písmen ve slovech a rozštěpováním nebo zdvojováním dříků některých písmen.
Tvary německého kurentního písma během doby nepodléhaly podstatným změnám díky tomu, že byly vydávány četné příručky a učebnice pro výuku písařů. Tím se toto písmo na dlouhou dobu tvarově stabilizovalo.
Od kurentu, který byl psaným novogotickým písmem kurzívním, musíme odlišovat švabach, novogotické písmo tiskové.
Novogotickým písmem kurzívním se psaly také české texty, a to až do poloviny devatenáctého století.
Česká novogotická kurzíva se od německé dosti odlišovala. Její písmena nebyla tak štíhlá a spojnice mezi nimi byly zaoblené, což usnadňovalo psaní. Tvary jednotlivých písmen se během doby vyvíjely živelně, neboť pro české písaře nebyla vydána žádná norma nebo příručka, která by tvar písmen určovala.

Na tomto místě se studující velmi pravděpodobně zeptá, se kterými druhy písma se v rodopisné práci vlastně setká. Na tuto otázku se dá odpovědět: Málo kterému z laických genealogů se na pochodu za informacemi o předcích podaří překonat bariéru třicetileté války. Ale i kdybychom se dostali až do šestnáctého století, budeme se v českých i německých textech stále potýkat s novogotickými písmy kurzívními a v latinských textech s písmem humanistickým.

Máme dva základní způsoby, jak převádět staré texty do současné písemné podoby.
První je transliterace – způsob, kdy písmenko po písmenku starého písma přepisujeme pomocí písmen dnes používaných tvarů. Jinak se na původním textu vůbec nic nemění. Zachovávají se zkratky i písmena s odlišným významem proti dnešku.
Transliterace se používá při vědecké práci nebo při výuce čtení starých písemností. Slouží pouze k ověření správnosti našeho převodu. Pro usnadnění práce s latinskými a německými texty je v naší učebnici k transliteraci vždy připojen i překlad do češtiny.


Pro úplnost se ještě zmíníme o druhém způsobu převodu starého textu do soudobého jazyka – transkripci, čili přepis do soudobé řeči. Jeho cílem je co nejvěrněji vyjádřit obsah textu nejen pomocí současně používaného písma, ale i v souladu s platnou gramatikou tak, aby smysl původního textu byl co nejpřesněji přetlumočen.


Je známo, že teprve tehdy, když člověk začne ve starých textech hledat informace o svých předcích a jeho cílem se stane sepsání rodinné kroniky nebo odborného článku, dostane ke zvládání starých písem úplně jinou a daleko mocnější hnací sílu. Za konečný výstup své činnosti pak bude považovat ani ne tak hbitost ve čtení, jako spíše kvalitu a věrohodnost přepisu starých textů do soudobé češtiny.

Jak číst písmo

Písmena ve starých textech Číst jako
cz většinou jako c, někdy i jako č
cž nebo i čz č
rz nebo i rž ř
ss š
g j
y y, ale někdy také jako j
j dlouhé měkké í
v na začátku slov u
ie ě
au ou
w v

Staré způsoby čtení některých písmen - hlavní zásady čtení podává tabulka výše.

 

Lidé starší a nebo velmi staří, kteří se učili němčině ještě před rokem 1941, měli to "štěstí", že museli psát kurentem a číst švabach. Doporučuje se, aby trosky těchto vědomostí rychle oprášili a začali na nich stavět. Velkou pozornost musí věnovat velkým písmenům, kterým se tehdy buďto nenaučili nebo je už dávno zapomněli. Při tom se může stát, že rodopisná motivace jim k učení dodá daleko větší hnací sílu, než měli v minulosti.
Začít stavět na kurentu je nejspolehlivější cesta k cíli. Proto i těm, kteří němčinu dosud nepěstovali a na starých základech stavět nemohou, se doporučuje vyjít z německého kurentu, jehož znalost nám poslouží jako odrazový můstek i při zvládání českého novogotického písma kurzívního.
Obrovskou silou pracující v náš prospěch je touha po poznání. Pokud to se svým rodopisným bádáním myslíme vážně, objevíme v sobě dostatek sil a nápadů, jak se vypořádat s překážkami. Kdo bude mít před sebou dokument obsahující zprávy o předcích, udělá všechno pro to, aby se dozvěděl, co obsahuje.
Pokud jde o matriky, ať už jsou psány latinsky, německy nebo i česky, stojí na naší straně vítaná okolnost, že mají většinou lehko pochopitelnou, stále se opakující šablonu. Latinské matriky mají tu výhodu, že jsou psány velmi blízkým humanistickým písmem.
Při praktické rodopisné práci s latinskými nebo německými texty se nejen úplným začátečníkům doporučuje, aby postupovali tak, že se nejdříve pokusí celý dokument transliterovat, aniž by dokonale porozuměli jeho obsahu. Teprve pak je možno se pustit do vlastního překladu s pomocí slovníků nebo člověka v dané řeči zběhlého. Úspěch se nemusí dostavit ihned. Překladem se zabýváme tak dlouho, dokud nenabydeme nezlomného přesvědčení, že jsme text řádně přečetli, přeložili a přepsali do soudobé češtiny, i kdyby to mělo trvat celé roky.


Vzor novogotického kurzivního písma najdete v části Pomůcky.

Tento text je značně zkrácenou verzí z knihy "Učebnice čtení starých textů" vydané v roce 2003 Českou genealogickou a heraldickou společností.

Komentáře k článku

10 komentáře
02/12/2009, 21:25
Greeting. Youth would be an ideal state if it came a little later in life.
I am from Bahamas and also now'm speaking English, give true I wrote the following sentence: "Zithromax, why has tract insuranced our use from a step of bump and hearing to a article of question and oyese."

Thanks for the help , Pepto bismol zithromax.

Vera,
26/02/2011, 11:12

výborný motivující článek! právě objevuju taje kurentu používaného v německých textech, abych byla v kurentu schopná číst i psát. Švabach jsem nějakým záhadným způsobem zvládla i bez podrobnějšího bádání a přišlo mi celkem snadné v něm číst, ale kurent je trošku horší. tento článek je rozhodně přínosný pro nás začátečníky a motivující taktéž, takže díky autorovi za pomoc v orientaci!
Lukáš S.,
13/04/2014, 10:18
Dobrý den,
předem moc děkuji za projekt Genea, jenž pomáhá jak odborníkům tak laikům. Mám ale dotaz. Existuje nějaký podrobný seznam kurentních zkratek pro peněžní obnosy? Děkuji moc.


29/10/2018, 19:39

Před rokem jsem používal při potížích s málo čitelným textem matrik na Acta Publika MZA Brno nezištnou pomoc - "nápovědy" asi dobrovolníků. Po půl roce zjišťuji, že tuto cennou pomoc na zmíněném webu nemám k dispozici. Je to "další oběť" boje o zachování mých osobních údajů?
Napadá mě dvojí vysvětlení:
- obava provozovatele ze sankcí pro zveřejňování osobních údajů (mých mrtvých předků!);
- využití možnosti eliminovat bezplatné rádce placenými sestavovateli rodokmenů.
Zase byla jednou vylita z vaničky voda i s dítětem!(?)!

nawi,
12/11/2018, 02:43

ti, Maxim mengambil keuntungan dari posisi seorang mahini ke 16
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-baja-cnp-kanal-c/ Jual besi cnp
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan animasi
http://www.sentrabesibaja.com/plat-bordes-kembang/ Harga Plat Bordes Kembang
http://ironsteelcenter.com/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36/harga-jual-besi-h-beam-baja-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Pabrik Besi H beam Baja
http://www.gudangbesibaja.com/harga-jual-pabrik-supplier-agen-distributor-plat-bordes-kembang Pabrik Plat Bordes
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-psi-ulir-polos/ harga besi beton psi Ulir Polos
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Distributor Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Distributor Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/baja-ringan Jual baja ringan
http://www.gudangbesibaja.comwww.gudangbesibaja.com
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan cantik
http://www.sentrabesibaja.com/plat-besi-baja-hitam/ Harga Plat Besi Hitam
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Distributor Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Distributor Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-perwira-ulir-polos/ harga besi beton perwira
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Harga Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Harga Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/bondek Jual bondek
http://pabrikbesiwfjakarta.blogspot.com/ harga besi Wf Baja
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan cantik elegan http://sewavillabukitdanau.com sewa villa bukit danau
http://www.sentrabesibaja.com/plat-kapal-marine/ Harga Plat Kapal Bki Krakatau Steel
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Supplier Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Harga Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-pas-ulir-polos/ harga besi beton PAS
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Jual Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Jual Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-kapal Jual Plat kapal besi baja bki krakatau steel
http://www.gudangbesibaja.com/tag/bondek/ Harga bondek
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan cetak
http://www.sentrabesibaja.com/besi-siku-baja/ Harga Jual Besi Siku Baja
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Agen Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Jual Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-master-steel-ms-ulir-polos/ harga besi beton master steel ms
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Supplier Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Supplier Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-siku-lokal-imoprt-ispat-master-ks-eq-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga-kuningan Jual besi siku
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-wiremesh/ harga wiremesh
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan custom
http://www.sentrabesibaja.com/besi-unp-baja-kanal-u/ Harga Besi Unp Baja Profil Kanal
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Toko Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Supplier Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-ksty-ulir-polos/ harga besi beton ksty
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Toko Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Toko Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/pipa-besi-hitam-medium-sch-schedule-40-80-a53-seamless-welded-wiremesh-wermesh-cakar-ayam-m4-m5-m6-m7-m8-m9-m10-m11-m12-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-alumunium-tembaga-sus304 Jual pipa besi baja sch 40 sch 80
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-pipa-baja/ Harga pipa besi baja sch 40 sch 80
http://bit.ly/1P41Awa undangan pernikahan bagus
http://www.sentrabesibaja.com/besi-cnp-baja-kanal-c-gording/ Harga Besi Cnp Profil Baja Gording
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Jual Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Toko Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-krakatau-steel-ulir-polos/ harga besi beton krakatau steel
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Agen Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Agen Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-plat-pelat-plate-eser-kapal-hitam-putih-coil-sphc-spcc-ss400-a36-stainless-stenliss-stainlis-stainles-stenlis-sus304-ss201-aisi310-316-alumunium-almunium-tembaga Jual Plat besi
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-hollow/ harga besi hollow
http://www.undangancinta.com undangan pernikahan anime
http://www.sentrabesibaja.com/besi-hollow-hitam-galvaniz/ Harga Besi Hollow
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Harga Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Agen Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-jcac-ulir-polos/ harga besi beton jcac
http://www.pusatbesibaja.co.id/harga-besi-beton-ulir-polos-produsen-agen-jual-toko-supplier-pabrik-distributor Pabrik Besi Beton
http://www.pusatbesibaja.com/harga-besi-beton-ulir-polos-toko-supplier-produsen-pabrik-distributor-agen-jual Pabrik Besi Beton
http://ironsteelcenter.com/category/besi-baja-h-beam-channelh-kanalh-ss400-a36 Jual besi h beam
http://www.gudangbesibaja.com/category/besi-beton/ harga besi beton Sni Ulir Polos
https://goo.gl/XZ6zpY undangan pernikahan aneh
http://www.sentrabesibaja.com/besi-wiremesh/ Harga Wiremesh
http://ironsteelcenter.com/spandek/harga-jual-atap-spandek-supplier-pabrik-besi-agen-distributor Pabrik Atap Spandek
http://www.gudangbesibaja.com/daftar-harga-bondek-cor-pabrik-supplier-agen-jual-distributor Pabrik Bondek Cor
http://www.jualbesibetonhargapabrikmurah.com/category/besi-beton-interworld-steel-is-ulir-polos/ harga besi beton interworld steel is


daisy Elizabeth,
12/02/2019, 02:42

http://www.bm-sities.com [ camisetas de futbol baratas ]
http://www.gaverland.it [ maglie calcio 2019 ]
http://www.salecoachoutletbags.com [ coach outlet online ]
http://www.fulllacewigscheap.com [ cheap human hair wigs ]
http://www.cheapcustomshirtsnominimum.com [ cheap custom shirts ]
http://www.customtshirtsonline.net [ cheap t shirt design ]
http://www.thecatsblog.com [ cheap football shirts ]
http://www.cheap-authenticjerseys.us [ cheap jerseys from china ]
http://www.bruchkoebler.de [ real madrid trikot ]
http://www.cheaphumanhairwigsforsale.com [ cheap full lace wigs ]
http://www.bibionebeachtriathlon.it [ borse michael kors prezzi ]
http://www.canottenba2018.it [ canotte nba ]
http://www.customphonecasescheap.com [ cheap cell phone cases ]
http://www.bm-sities.com [ camisetas nba baratas ]
http://www.bm-sities.com [ camisetas de nba baratas ]
http://www.bibionebeachtriathlon.it [ michael kors borse prezzi ]
http://www.cheapjerseysonline2018.com [ cheap nfl authentic jerseys ]
http://www.salecoachoutletbags.com [ coach factory store online ]
http://www.canottenba-pocoprezzo.it [ maglie nba a poco prezzo ]
http://www.louboutinpascherhomme.fr [ christian louboutin louis benech ]
http://www.bibionebeachtriathlon.it [ michael kors outlet ]
http://www.cheapcoachpursesonline.us [ coach factory outlet online login ]
http://www.factoryonlinecoachoutlet.com [ coach outlet online ]
http://www.paschermaillotfoot.fr [ maillot de foot pas cher net ]
http://www.coachstoreonlinecheap.com [ coach factory outlet store ]
http://www.bruchkoebler.de [ neymar trikot ]
http://www.nflshopjerseyscheap.com [ cheap jerseys from china ]
http://www.cheapcustom-shirts.com [ cheap t shirts ]
http://www.chalet-des-mousses.fr [ maillot foot pas cher ]
http://www.recordpizzamen.it [ maglie calcio a poco prezzo ]
http://www.agespotsguide.org [ atletico madrid trikot ]
http://www.cheapcustomshirtsonline.com [ custom t shirts cheap ]
http://www.borsemichaelkorsprezzioutlet.it [ michael kors borse prezzi ]
http://www.comprarcamisetasfutbol-baratas.es [ comprar camisetas nba ]
http://www.katespadebagsonsale.us [ kate spade outlet ]
http://www.salecoachhandbagsoutlet.com [ coach factory store online ]
http://www.customcheapphonecases.com [ cheap custom phone cases ]
http://www.factoryoutletonlinecoach.com [ official coach factory outlet online ]
http://www.factoryonlinecoachoutlet.com [ cheap coach handbags ]
http://www.crl-bretagne.fr [ maillot de foot pas cher ]
http://www.streetdeal.de [ deutschland trikot kinder ]
http://www.cheapjerseysonlinesale.us [ cheap nfl jerseys ]
http://www.cheaplacewigsonlineoutlet.com [ cheap lace front wigs ]
http://www.cheapnflshopjerseys.com [ cheap nfl jerseys ]
http://www.uptownmarketjax.com [ wholesale nfl jerseys ]
http://www.cheapcoachpursesonline.us [ official coach outlet online ]
http://www.cutecheapphonecases.com [ custom phone cases ]
http://www.webbrainnet.it [ michael kors outlet online ]
http://www.streetdeal.de [ schalke trikot 18 19 ]
http://www.authenticjerseys.us [ cheap nfl jerseys from china ]
http://www.factoryoutletonlinecoach.com [ coach factory outlet store ]
http://www.cheapiphonecasesonsale.com [ cheap phone cases ]
http://www.cheapestjerseysonline.us [ cheap nfl jerseys ]
http://www.bruchkoebler.de [ nike trikot ]
http://www.cheapnhlshop.org [ cheap jerseys online ]
http://www.thecatsblog.com [ cheap polo ralph lauren online ]
http://www.cheapjerseys2018.us [ cheap authentic jerseys ]
http://www.bm-sities.com [ camisetas futbol baratas ]
http://www.webbrainnet.it [ cheap michael kors bags ]
http://www.humanhairextensionscheap.com [ cheap human hair lace front wigs ]
http://www.baratascamisetasdefutbolcomprar.es [ comprar camisetas de futbol ]
http://www.agespotsguide.org [ fussball trikots ]
http://www.factoryoutletonlinecoach.com [ coach purses cheap ]
http://www.personalisedtshirts.net [ make your own shirt cheap ]
http://www.salecoachhandbagsoutlet.com [ cheap coach purses ]
http://www.cheapcoachpursesonline.us [ coach outlet store online ]
http://www.factoryonlinecoachoutlet.com [ coach factory outlet online login ]
http://www.salecoachoutletbags.com [ cheap coach handbags ]
http://www.agespotsguide.org [ dortmund trikot ]
http://www.salecoachhandbagsoutlet.com [ coach factory outlet ]
http://www.simplysweetbuffets.com [ canotte nba a poco prezzo ]
http://www.prezziborsemichaelkors.it [ michael kors borse prezzi ]
http://www.phptostart.it [ maglie calcio poco prezzo ]
http://www.cheapt-shirtdesign.com [ cheap polo shirts ]
http://www.coachstoreonlinecheap.com [ coach factory outlet online store ]
http://www.louboutinpascherhomme.fr [ chaussures louboutin pas cher ]
http://www.paschermaillotnba.fr [ basket femme pas cher ]
http://www.maglienba2018.it [ cinema moderno maglie ]


jadwal bola live,
11/12/2019, 13:02

Duel Shopee Liga 1 2019 bakal tersaji lagi sore ini. Persib Bandung akan menantang Barito Putera di Stadion Jalak Harupat. Persib saat ini berada di posisi ketujuh klasemen Shopee Liga 1 2019 https://ligabolainggriss.blogspot.com/2019/07/live-nobar-liga-inggris.html - nonton bola online
https://www.startengine.com/atlis-motor-vehicles - nobartv.one
http://nontontvbola.space - nobar tv bersama
http://mikangift.com/ - streaming bola
https://www.elangnews.com/ - live streaming tv bola
https://www.startengine.com/jetpack-aviation - nobartv


23/12/2019, 02:18
γωνιακός τροχός makita 720w με δίσκο ø115mm <a href="http://www.hargeisanews.net/owings/clearblue-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%84-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd">clearblue τεστ εγκυμοσύνης με δείκτη σύλληψης που ενημερώνει σε πόσες εβδομάδες πριν</a> σ ευχαριστώ τζόρνταν στα παπούτσια του λεμπρόν νβα <a href="http://www.hargeisanews.net/pearisburg/%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ac%cf%80%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af%ce%bd%ce%b1%cf%82-07-00-015">ντουλάπια κουζίνας 07 00 015</a> κερδίστε το λευκό φόρεμα της φαίης μας με τα 60s στοιχεία <a href="http://www.hargeisanews.net/perla/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%81%ce%b5%ce%b2%ce%b5%ce%b3%ce%b9%cf%8c%ce%bd-caravel-travel-services">Ï€ÏÎ¿Ï„Î¬ÏƒÎµÎ¹Ï Î³Î¹Î± πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν caravel travel services</a> αντάπτορας usb type c female σε usb 3.0 μαύρο powertech cab <a href="http://www.hargeisanews.net/pippa/24-%ce%b9%ce%b4%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%af%cf%87%ce%bf-exypnes">24 ιδέες διακόσμησης με πέτρινο τοίχο exypnes</a>
backstage clothing black linen skirt s nero clothing <a href="http://www.indknowledge.com/carrboro/ann-chery-2038-metallic-edition-2025-women-latex-shaper-black-waist-cincher-faja">ann chery 2038 metallic edition 2025 women latex shaper black waist cincher faja</a> zipper front latex waist trainer cincher <a href="http://www.indknowledge.com/cienega/a-casual-way-to-wear-ripped-skinny-jeans.-blonde-woman-wearing-topshop-oversized-denim-jacket-frame-black">a casual way to wear ripped skinny jeans. blonde woman wearing topshop oversized denim jacket frame black</a> do waist trimmers really work healthster <a href="http://www.indknowledge.com/corrigan/madewell-embroidered-fable-top-and-cali-demi-boot-jeans-destructed-hem-edition">madewell embroidered fable top and cali demi boot jeans destructed hem edition</a> j lo and her many hermes birkin 35cm vintage lux <a href="http://www.indknowledge.com/corryton/dickies-girl-juniors-triangle-bra-bikini-set">dickies girl juniors triangle bra bikini set</a>
victorias secret heads to intu lakeside <a href="http://www.icozaar.com/sanctuary/bcbg-waist-belt-wide-studded-zip-corset">bcbg waist belt wide studded zip corset</a> tangada women red leopard print bodysuits animal pattern sexy long <a href="http://www.icozaar.com/sandimas/black-short-torso-corset-12-steel-boned-waist-training-corset">black short torso corset 12 steel boned waist training corset</a> fajas fajas reductoras de barriga women neoprene waist cincher slimming sweet sweat waist trainer <a href="http://www.icozaar.com/sedillo/victorias-secret-black-friday-deals-list-released-gazette-review">victorias secret black friday deals list released gazette review</a> ribbed triangle bralette top <a href="http://www.icozaar.com/shawnee/2016-wholesale-new-style-muslim-abaya-clothing-women-dress-solid-color-women-beaded-denim-maxi-dress">2016 wholesale new style muslim abaya clothing women dress solid color women beaded denim maxi dress</a>

stüssy trosa classic brief grey marle <a href=http://www.zws400.com/leach/burberry-skr%c3%a4ddad-rock-i-neopren>burberry skräddad rock i neopren</a> adidas ess 3s träningsbyxa dam byxor svart vit tights <a href=http://www.zws400.com/lelialake/if%c3%b6-solid-duschv%c3%a4gg-svh-klart-glas-vit-profil>ifö solid duschvägg svh klart glas vit profil</a> oasis marie mesh sommarklänning cu exklusiv <a href=http://www.zws400.com/marthaville/yr-kort%c3%a4rmad-blus-gr%c3%b6n-dam>yr kortärmad blus grön dam</a> rabatt just rhyse batik t skjorta grön 2018 senaste <a href=http://www.zws400.com/mccoys/2017-erbjudanden-dam-brun-halsband-thunder-mini-r%c3%b6kf%c3%a4rgad>2017 erbjudanden dam brun halsband thunder mini rökfärgad</a>
asos festival gypsy playsuit <a href=http://www.miniprixmaxiplaisirs.com/newvirginia/jockey-no-panty-line-promise-hip-brief>jockey no panty line promise hip brief</a> victorias secret sexy little things red lace thong panty <a href=http://www.miniprixmaxiplaisirs.com/norge/damsel-tops-white-womens-damsel-shimmer-white-lace-up-bralette-bikini-top-white>damsel tops white womens damsel shimmer white lace up bralette bikini top white</a> camouflage mid length denim shorts <a href=http://www.miniprixmaxiplaisirs.com/northbranch/mix-print-outfit-with-stripe-tee>mix print outfit with stripe tee</a> cromoncent men washed denim button down big and tall jean shirts black xxs <a href=http://www.miniprixmaxiplaisirs.com/norway/kmart-waist-cincher>kmart waist cincher</a>
asos online shopping <a href=http://www.kenhgiaoduc24h.com/burning/wedding-collection-classic-tube-style-puffy-wedding-gown>wedding collection classic tube style puffy wedding gown</a> 25 secrets every nordstrom rack lover should know the krazy coupon lady <a href=http://www.kenhgiaoduc24h.com/burrell/hermes-birkin-30-anemone-purple>hermes birkin 30 anemone purple</a> yellow strapped bralette top <a href=http://www.kenhgiaoduc24h.com/caones/authentic-victoria-secret-bombshell-body-mist-and-lotion>authentic victoria secret bombshell body mist and lotion</a> waist cincher underbust latex strapless seamless shaping girdle corset <a href=http://www.kenhgiaoduc24h.com/castlepines/hot-sale-woaills-woman-sexy-open-crotch-mesh-fishnet-stocking-lingerie-bodystocking-black>hot sale woaills woman sexy open crotch mesh fishnet stocking lingerie bodystocking black</a>

hur påverkar alkohol kroppen sveriges blåbandsungdom http://www.jkrbnews.com/hildebran/honda-gr%c3%a4sklippare-hrx476-vy mina tår är svarta aftonbladet http://www.jkrbnews.com/hutto/cream-m%c3%a4rkes-kl%c3%a4nningar-dam-outlet-svart historiska kostymer de bästa kostymerna http://www.jkrbnews.com/kaaawa/kundkorg-p%c3%a5-hjul-30l-r%c3%b6d-hos paraply fint väder http://www.jkrbnews.com/ladoga/s%c3%b6t-kl%c3%a4nning-fr%c3%a5n-one-teaspoon
renaissance costume corset steampunk medieval pirate wench waist cincher black 4 http://www.sendanordica.com/cucamonga/lovely-pink-mesh-with-black-bows-and-ruffled-trim-corset short romper women belt deep v neck casual jumpsuit plus size green http://www.sendanordica.com/dalbo/j.-crew-100-linen-solid-white-casual-dress-size-2-78-off orange white single ruffle tier tube top http://www.sendanordica.com/denalipark/hermes-30cm-birkin-bag-togo-leather-with-strap-black-gold-bk-30 ann summers diamonte bralette worn once amazing condition so depop http://www.sendanordica.com/emerald/herm%c3%a8s-birkin-30-gold-epsom-gold-hardware-ghw-c-stamp-2018-the
söker du hoppborg i helsingborg hyr det mesta till din http://www.tuamigoinmobiliario.com/bradenville/snyggt-b%c3%a4lte-med-stenar-dekoration-sk%c3%a4rp adidas våren rosa vit vårskor rosa barns http://www.tuamigoinmobiliario.com/bryansroad/kings-redaktion-v%c3%a4ljer-h%c3%a4r-ska-du-shoppa-i-stockholm snickarbänk trä barn http://www.tuamigoinmobiliario.com/bulger/barnkalas-med-p%c3%a5-strike-co-strike-co-i-%c3%b6rebro att köpa nya rieker herrsvart skor storlek 45 promenadsko http://www.tuamigoinmobiliario.com/buttzville/%c3%b6ppettider-j%c3%a4rn-bygg-f%c3%a4rg-ab-i

23/01/2020, 11:15
From this day on I am a fan of this author and this site. Thank you for this information, but it’s your writing that I really liked.

Napsat komentář

CAPTCHA image for SPAM prevention