Matriky v průběhu staletí

1563 tridentský koncil nařídil vedení matrik
1591 olomoucká synoda nařídila vedení matrik v českých zemích
1605 pražská synoda znovu nařídila vedení matrik (důležité pro pražskou arcidiecézi)
1614 římský rituál předepsal formulář matričního zápisu (vůbec první předpis - u nás nebyl dodržován)
1631 pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach nařídil reformu církevní správy, v rozhodující většině farností se zavedly matriky
1650 založení nových farností, ač se na tom usnesl sněm, se pro nedostatek kněží nerealizovalo
1685 pražská synoda nařídila duchovním, aby sami zapisovali do matrik - podle několika písařských rukou v matrice nebylo zřejmě zcela dodržováno
1712 pražská konzistoř nařídila revize matrik a jejich ochranu, což bylo úkolem vikářů
1760 nařízení pražské konsistoře zavedlo jednotnou latinskou formu matričního zápisu (nedodržovalo se, objevuje se i čeština či němčina). Formule vychází z římského rituálu a byla doplněna o poddanskou příslušnost rodičů křtěných a oddaných
21. 7. 1766 židovským synagogám bylo nařízeno vést matriky narozených chlapců
1768 vojenským duchovním bylo nařízeno vedení vojenských matrik
70. léta státní nařízení umožnilo bezplatný zápis křtu, zakázalo psát jména po chalupě a jména nemanželských otců
10. 3. 1770 nejvyšší reskript nařídil duchovním zasílat čtvrtletně krajským hejtmanům výkazy ze všech druhů matrik s odkazy na čísla domů
6. 10. 1770 nařízení pražské konsistoře vést matriky na formulářích s rubrikami, které vydala arcibiskupská tiskárna
1. 5. 1781 matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům)
13. 10. 1781 toleranční patent - počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik
1782 nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela)
1783 židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky
20. 2. 1784 patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949; židovským rabínům nařízeno vést stejné matriky jako řk. církevní správa
19. 7. 1784 dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo
1787 Židům nařízeno volit si neměnné příjmení
30. 4. 1789 dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů
1790 dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám
1792 nařízeno foliování matrik
21. 9. 1799 české gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři
1. 6. 1811 guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů
25. 7. 1811 dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik
1816 na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář; kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c.k. polní konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud
18. 7. 1825 dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky
26. 11. 1829 dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých (vedli o své újmě už dříve - viz výše)
1837 místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků
1840 nařízen nový formulář matrik - obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda
1844-1949 do opisů matrik se nazapisovalo podle obcí, ale chronologicky
30. 1. 1849 tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti; tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky
1850 úprava matričního formuláře
1860 pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik
1. 7. 1868 povoleny občanské sňatky i pro katolíky; okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných
1870 civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců
1873 pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik
1881-82 ministerské výnosy podrobně upravily průběžné číslování matričních zápisů
1890 definitivní sjednocení matričních formulářů na konferenci pražské, litoměřické a královéhradecké konsistoře
1939-45 v odtržené části pohraničí (tzv. Sudetech) vedeny matriky u občanských úřadů pro německé obyvatelstvo
7. 12. 1949 vydán tzv. matriční zákon č. 268/1949 Sb., jímž byla matriční agenda zestátněna
29. 12. 1949 vyhláška MV ČSR pověřuje vedením matrik národní výbory
1952 matriky do roku 1875 předávány do státních archivů, dnes jsou v archivech matriky přibližně do roku 1900

Sestavila PhDr. Vladimíra HRADECKÁ

Komentáře k článku