Česká archivní společnost

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. V současné době má ČAS více než 350 členů. ČAS byla ustavena 4. května 1990.

Hlavní úkolem České archivní společnosti je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice, včetně jejich uplatnění v archivech. Z tohoto důvodu se ČAS věnuje teorii archivistiky, archivní praxi, pomocným vědám historickým a dalším oborům, zejména historii a historiografii. ČAS napomáhá k získávání, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků nezbytných k úspěšné činnosti v těchto oborech.

Součástí práce ČAS je upevňování osobních a společenských kontaktů a vzájemné spolupráce archivářů v Česku i v zahraničí. Nutnou podmínkou činnosti ČAS je spolupráce s řídícími orgány českého archivnictví. Je nejen spolutvůrcem, ale i oponentem programů, které se dotýkají uvedených oborů i členstva. Přispívá svými stanovisky k optimálnímu řešení problémů vyjadřuje se k aktuálnímu dění v archivnictví. V neposlední řadě je ČAS povinna chránit tvůrčí a profesní zájmy členů a účinně přispívat k ochraně a prosazování jejich sociálních a materiálních práv archivářů v Česku v soukromé i státní sféře.

ČAS realizuje své myšlenky několika způsoby. Každé dva roky organizuje ve spolupráci s pobočkou České informační společnosti při Státním ústředním archivu v Praze a s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR konference, které se v širokém plénu (pravidelně přes 200 účastníků) věnují archivní problematice a jsou i po společenské stránce cennou odbornou platformou. Pořádá rovněž odborné exkurze, přednášky (zejména zahraničních hostů) či semináře, případně se na jejich zajištění organizačně podílí. Udržuje kontakty s obdobnými profesními asociacemi zejména sousedních států. Přeseda ČAS je v pravidelném kontaktu s řídícími orgány českého archivnictví, je stálým hostem vědecké archivní rady.

Od roku 2002 vydává Česká archivní společnost svoji ročenku.

 

Daniel Doležal
předseda ČAS