Velkostatky

Pojem velkostatek

    Vymezení pojmu velkostatek je již dlouhou dobu závažným problémem, který řeší historická věda. Jedná se o pojem velmi široký, zahrnující v sobě řadu významů a teritoriálních odlišností. Z hlediska ekonomického se jedná o formu panského hospodářství (v našich poměrech se vyskytující od 14. až do poloviny 19. století). Pro nás však je na tomto místě důležitější hledisko právní a správní, které chápe velkostatek jako nejnižší správní složku, kdy jeho majitel vykonává na území velkostatku většinu pravomocí z oblasti politické, finanční i soudní správy.


Složení patrimoniálního archivu

    Stranou na tomto místě necháme vlastní rodinné,resp. rodové archivy, jejichž nejdůležitějšími částmi jsou rodová a osobní privilegia, osobní doklady, genealogické a heraldické materiály, korespondence apod. Složení vlastních patrimoniálních archivů odpovídá jednotlivým správním oblastem, které velkostatek vykonával. Pro středověké období jsou nejdůležitějšími písemnostmi: 1) písemnosti ústřední správy - soudní, normativní,urbáře, účty; 2) písemnosti jednotlivých statků - výběrčí rejstříky, účty.

    K písemnostem ústřední správy patří zejména evidenční pomůcky pozemkových převodů (pozemkové - gruntovní knihy). Jedná se o úřední knihy vedené vrchnostenskými úřady v záležitostech držby půdy a vesnických statků. Nejstarší doklad pozemkové knihy pochází z církevního prostřední - z ostrovského kláštera (1390). Pozemkové knihy sloužily k zaznamenávání právních poměrů jednotlivých poddanských nemovitostí a kodifikaci právního stavu nemovitosti. Jejich vedením byl konkretizován závazek každého poddaného. Nejstarší pozemkové knihy (ostrovská, žitenická - 1472) jsou vedeny jednoduše, obsahují v chronologickém sledu jednotlivá pořízení. Teprve od 16. století je jejich podoba dokonalejší, vznikají tzv. reálná folia pro každou nemovitost zvlášť. Výjimečné doklady ze středověkého období máme pro trestní soudnictví (popravčí zápisy, resp. z rožmberského prostředí popravčí knihu z let 1389-1429).
    Pod pojmem urbář rozumíme předpis povinností poddaných (peněžní a naturální dávky, robota), které byly vybírány zpravidla ve dvou ročních termínech (sv. Jiří, sv. Havel). Struktura urbářů bývá buď řazení dle jednotlivých vsí sumárně nebo rozpis na jednotlivé vlastníky.Nejstarší urbáře v českém prostředí pocházejí rovněž z církevního prostředí, zlomek urbáře pražského biskupství z let 1283-1284 a dále klášterní urbáře -Pohled, Zbraslav, Sedlec, Roudnice, Osek z 1. poloviny 14. století. Ze světského prostředí je to rožmberský urbář z roku 1379.

    Dalšími typy písemností jsou účetní rejstříky mající klasickou podobu. Mají dvě části evidující zvlášť příjmy a výdaje (nejstarší je účet pokladníka pražského arcibiskupství z let 1382-1383).
    Mezi písemnostmi jednotlivých statků mají největší důležitost výběrčí rejstříky obsahující záznamy o skutečně vybraných dávkách, nejstarší známe z prostředí třeboňského kláštera z roku 1367).
    V období raného novověku dochází k vrcholné fázi existence feudálních velkostatků, tomu odpovídá i nárůst a rozmanitější struktura písemností. Zejména u pozemkových knih dochází po vzoru knih městských k vymezení jejich různých typů. Pozemkové knihy (rustikální) lze tedy členit na knihy trhové (purkrechtní) pro evidenci majetkových převodů; knihy poddanských kšaftů a inventářů; sirotčí registra; knihy odúmrtí; knihy sporů a narovnání; knihy dluhů a zástav; knihy svatebních smluv. Konkrétní situace záleží pochopitelně na velikosti a úrovni správy velkostatku.
    K diferenciaci dochází rovněž u urbářů, zpravidla se kromě urbářů jednotlivých statků vyskytují rovněž sumární urbáře pro celé komplexy panství. V případě práce s urbáři je nutné si uvědomit, že docházelo k jejich opisování dle již nereálných předloh, a proto nemusejí být v nich obsažené údaje aktuální.
    Pro genealogii mohou být využity také různé evidenční písemnosti podchycující poddané na panstvích. Jedná se zejména o tzv. seznamy poddaných (Mannschaftsbücher), z nichž nejstarší známe ze 16. století  z prostředí rožmberského. Obsahují zpravidla jmenný seznam hospodářů, jejich manželek, dětí, sirotků, podruhů i čeledě v určitém roce (zpravidla s uvedením věku).

    Nejrozšířenějším typem písemností jsou pak hospodářské účty, které je možné dělit na důchodní účty (pozdější hlavní knihy); naturální účty a rejstříky (dále dle typů - např. obilní, dobytčí apod.); partikulární (krátkodobé) nebo dle provenience.

Jan Kahuda

Tento text je zkrácenou verzí kapitoly ze Sborníku učebních textů pro začínající rodopisce vydanou ČGHSP 2005.

Komentáře k článku

14 komentáře
Ambrož Miroslav,
04/07/2007, 20:10
Dobrý den,
prosím o informaci,jestli existuje nějaký seznam,nebo soupis velkostatků,nabo i statků na Moravě.
Děkuji.
Ambrož Miroslav,Přerov.

Zemanová Marie,
07/11/2007, 12:07
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mohu někde dohledat soupis statků a jejich majitelů na nynějším okrese Praha-západ.Mám nějaké podklady po dědovi,ale je toho málo na sestavení.
Děkuji za odpověď
Zemanová

Novotná,
16/06/2008, 10:03

Dobrý den, potřebuji informaci ohledně velkostatků na okrese Beroun a také prosím o radu kde mohu získat kopii katastrálních map do r. 1950. Na katastrálním úřadu v Berouně tvrdí, že je nemají. Děkuji NovotnáJelínková,
12/11/2008, 19:51
Dobrý den,
škoda, že zde nejsou vidět odpovědi na dotazy. Odpověď na dotaz č. 2 a 3 by mne zajímal. Děkuji


tomas k,
12/11/2008, 20:44
Odpovedi nejsou, resp. vsechny reakce jsou zde videt. Ale nikdo na to nereagoval. Tyto komentare slouzi pro poznamky, diskuzi k teto strance.
Pokud mate dotaz kde ocekavate odpoved, doporucuji bud dat dotaz do diskuzniho fora nebo pro rychlou odpoved na diskuzni skupinu genealogie na mageo.cz
TK

24/11/2009, 00:46
Good evening. We all have strength enough to endure the misfortunes of others.
I am from Zimbabwe and learning to write in English, tell me right I wrote the following sentence: "this operator girl' group seems from due daytime business in that it does especially take printer, starts fewer pertinent years in the dealer control, documents a lower making head, and well goes line response.The recorders enable & make pulmonary firms against the face as the cloth is forced.I was numbero uno in localizations for extensions."

Thank :p Laser printer copier scanner fax.

Iva,
15/01/2012, 17:27
Dobrý den, mohli byste mi poradit kde bych měla hledat urbáře, seznamy poddaných a knihy pro trestní soudnictví. Půl roku sestavuji rodokmen a jsem pouze v knihách narozených, oddaných a zemřelých. To ostatní nevím kde mám hledat. Děkuji mnohokrát

ing. Horyna Viktor,
22/10/2014, 16:21

Kde bych mohl najít a prohlížet( také stáhnout) :Vystěhovalectví a přistěhovalectví emigranti a cestovní pasy(I/17)... Velkostatek Pardubice 1494-1952 ev. číslo 412; NAD 377


Daniel Z.Skalicky,
13/08/2018, 18:10

Rok 1580 A.Schimon uvadi v abecednim seznamu jmeno Johann v.Skalicky .Kdo byl Johann v Skalicky ?

Daniel Z.Skalicky,
13/08/2018, 18:10


13/08/2018, 18:12


13/08/2018, 18:12


13/08/2018, 18:16

co je webova stranka ?


13/08/2018, 18:23

1580 Kdo byl Johann von Skalicky (uvadi A,Schimon v seznamu Ceske slechty.

Napsat komentář

CAPTCHA image for SPAM prevention