Matriky

Matriky jsou hlavním pramenem poznání životních příběhů našich předků. V Čechách bylo o vedení matrik rozhodnuto na pražské synodě roku 1605, na Moravě na olomoucké synodě již roku 1591.
K zápisům o křtech a sňatcích přibyly ještě podle nařízení římského rituálu  z 16. června 1614 zápisy o úmrtí, takže povinnost vést knihy manželství (libri matrimoniorum), knihy zesnulých (libri defunctorum) a knihy narozených (libri baptisatorum) byla uložena všem farářům, kdežto knihu křtěnců a biřmovanců měli vést jenom někteří. V důsledku toho byly matriky vedeny stále ještě nejednotně a nedokonale.
Z období před bitvou na Bílé Hoře se dochoval jen nepatrný počet matrik, většinou protestantských.  
 
Pravidelné vedení katolických matrik se však v našich zemích datuje až od čtyřicátých až šedesátých let 17. století. Matriku tehdy tvořila vždy jen jedna kniha různého formátu, rozdělená na tři části: pro zápisy o narození, oddání a úmrtí, a to pro celou farnost. Zápisy v jednotlivých částech se prováděly chronologicky pro všechny vsi farnosti.
Forma zápisů byla textová a v podstatě stereotypní až do roku 1784. V části narozených se uváděl rok, měsíc a den křtu dítěte, jméno a příjmení křtícího, jméno dítěte, jméno a přízvisko či příjmení otce a jméno matky. Pak následovala jména a přímení kmotrů a kmoter, z nichž hlavním kmotrem nebo kmotrou byla ta osoba, která novorozeňátko držela na rukou. Proto byla v matričních zápisech označován jako conpater (resp. conmater) levans. Ostatní kmotři a kmotry byli zapisováni také jako testes, tj. svědkové.
Část oddaných obsahovala především datum svatby, jména a příjmení snoubenců, rodičů, svědků, jméno oddávajícího a jak a kdy byly provedeny ohlášky.
Část zemřelých obsahovala datum pohřbu, jméno a příjmení zemřelého, jeho přibližný věk, poznámku, jak byl knězem zaopatřen, a jméno pohřbívajícího. Záznamy v této části jsou pro nás rodopisce co do obsahu informací o předcích nejchudší. Přesto je nesmíme opomíjet.
Jazykem zápisu byla čeština nebo němčina podle jazykové oblasti fary nebo národnosti faráře. V roce 1760 pak vyšlo nařízení konsistoře  o povinném užívání latiny a o připojení záznamu, kterého panství je kdo poddaným.

Během doby se obsah zápisů poněkud rozšiřoval a přibyly upřesňující údaje čí synem nebo dcerou kdo byl, kterého panství byl poddaným, jaké povolání vykonával či jaké sociální postavení zastával. V zápisech o křtech přibylo datum narození. V zápisech o pohřbu bylo doplňováno i datum úmrtí, údaj o náboženství a zdůraznění, že nebožtík byl jako katolík pohřben způsobem katolickým.

K důležitým změnám ve vedení matrik dochází až ve druhé polovině 18. století, kdy do záležitostí evidence obyvatelstva začal zasahovat stát, který si v souvislosti s pronikavými změnami hospodářského života uvědomoval důležitost těchto údajů pro statistické účely při řízení národního hospodářství. Řadu opatření státního zákonodárství v Českých zemích zahájil dvorský dekret Marie Terezie z 20. července 1770 obsahující nařízení o bezplatném provádění zápisů do matrik, zachycování jmen otců nemanželských dětí, zákaz uvádět přízviska po gruntu nebo chalupě. V letech 1770 a 1771 byl proveden soupis obyvatelstva a očíslování domů. Popisná čísla uváděná v matrikách jsou nám vítaným prostředkem k rozlišení osob stejného jména a příjmení v obci v té době žijících. Ve většině matrik tím také končí údobí větných zápisů, které byly nahrazeny údaji ve sloupcích a řádcích.

Avšak pro účely státní správy bylo vedení matrik dokonale upraveno až za Josefa II. císařským patentem z 1. května 1781, jenž dal matrikám průkaznost a právní platnost veřejných listin. Patentem z 20. února 1784 bylo farářům uloženo vedení samostatných knih pro každý druh zápisu (matriky narozených, oddaných a zemřelých).
Patentem z 19. července 1784 bylo také uloženo vést záznamy zvlášť pro každou přifařenou osadu.
Tyto patenty tedy katolickým farářům stanovily povinnost vést matriky narozených, oddaných a zemřelých a přesně určovaly nadepsání sloupců. Záznamy se pak vpisovaly ručně do předtištěných formulářů, aby byla zajištěna jednotnost.
Jednotlivé druhy matrik měly tyto rubriky:
- Matriky pokřtěných: rok, měsíc a den křtu, křestní jméno a příjmení pokřtěného, jeho pohlaví, manželský nebo nemanželský původ, jména a příjmení rodičů, jejich náboženství, jména a povolání kmotrů. Později, koncem napoleonských válek, vedle data křtu přibylo ještě datum narození dítěte a jméno porodní asistentky.
- Matriky oddaných: rok, měsíc a den sňatku, číslo popisné domu, křestní jméno a příjmení, náboženství, stáří a stav (svobodný, vdovec) ženicha, totéž o nevěstě, jméno a povolání svědků.
- Matriky zemřelých: rok, měsíc a den smrti, číslo domu, jméno a příjmení, náboženství, pohlaví a stáří zemřelého a nakonec příčina jeho smrti.

Otázka jazyka, jímž byly matriky vedeny, se dá zevšeobecnit tak, že všechny zápisy byly z počátku prováděny podle jazykové oblasti buď v češtině nebo v němčině. V 18. století pak převažuje latina a udržuje se až do roku 1784, kdy zmíněným josefínským patentem bylo uloženo provádět zápisy v oblasti s německým obyvatelstvem německy a v oblastech s českým obyvatelstvem česky. Z různých důvodů se to však nedodržovalo a záleželo především na faráři. Od poloviny 19. století pak začíná opět pronikat čeština. Úroveň matričních zápisů je zrcadlem pisatele a i když byla forma předepsána, velmi se liší. Zapisovatelem nebyl totiž vždy farář, ale zápis mohl provádět např. kostelník, kantor apod. Rovněž použitý inkoust, který si každý vyráběl sám, svou velmi často špatnou kvalitou, nepřispíval k čitelnosti zápisů.
Tímto patentem bylo nařízeno i židovským rabínům, aby ve svých obvodech vedli matriky sňatků, porodů a úmrtí jako státní funkcionáři. Otázce židovských matrik bude věnována pozornost v samostatné kapitole.

Za zmínku dále stojí to, že od roku 1784 (na Moravě) a od roku 1794 v Čechách byly k matričním zápisům pořizovány opisy, které se měly každoročně odevzdávat konzistoři. Dekrety z let 1835 a 1836 stanovily, že se mají vyhotovovat dva stejnopisy matrik s platností originálu. Tyto opisy, převzaté v roce 1955 Státním ústředním archivem, mohou v mnoha případech nahradit matriky, které se nedochovaly pro ztrátu, zcizení, zničení požárem atp.
K matričním zápisům byly rovněž pořizovány indexy, původně vpisované nebo vevazované do matrik vždy za kalendářní rok, případně za celé období užívání matriky. Později byly vedeny v samostatných svazcích.

Teprve zákonem č. 268 ze dne 7.12.1949 byla matriční agenda přenesena na národní výbory v sídlech nově zřízených matričních obvodů, které od 1.1.1950 vedly matriky.
V době od 2. do 15. ledna 1950 provedly národní výbory soupis všech matrik a indexů na farách. Ministerstvo vnitra dne 22. prosince 1951 nařídilo, aby dnem 2. ledna 1952 byly všechny matriky soustředěny u příslušných matričních obvodů. Protože nejstarší matriky nebyly potřebné k běžné agendě a u matričních obvodů nemohly být z vědeckého hlediska využity, nařídilo ministerstvo vnitra výnosem z 24. ledna 1952, aby tzv. neživé matriky (tj. knihy uzavřené do r.1870) byly předány do úschovy tehdejším krajským, dnes státním oblastním archivům. Kromě matrik byl do archivů předán i průvodní listinný a spisový materiál k neživým matrikám (např. snubní protokoly, opisy křestních listů, povolení k sňatkům, ohledací a úmrtní listy, vyjádření církevních a státních úřadů ap.). Do archivů byly předány pouze matriky církve římsko-katolické a církví protestantských (augšpurské a helvetské konfese).
Kromě již zmíněných matrik římsko-katolických a protestantských (samostatné vedení matrik od r.1849), byly ještě matriky židovské (sam.vedení od r.1784) uložené v NA, matriky civilní (vedené od r.1870) uložené u okresních úřadů, matriky ostatních církví (vedené po r.1918) uložené u těchto církví a matriky vojenské uložené ve VÚA.
 
Od 1.července 2001 pak vstoupil v platnost nový zákon č.301/2000 Sb. O matrikách, jménu a příjmení, který nahradil dosud platný zákon z roku 1949 včetně doplňujících vyhlášek.
Matriky soustředěné ve státních oblastních archivech představují fond o několika tisících svazků. Každý archiv má k matričním fondům vypracován popis uveřejněný v Průvodci po archivních fondech příslušného archivu a rejstřík matrik podle far včetně existujících indexů. Matriky a indexy jsou uváděny podle roku začátku a konce jejich zápisů. Pro tyto účely byla zpracována i stručná historie všech far.

Jan Podhola

Tento text je zkrácenou verzí kapitoly ze Sborníku učebních textů pro začínající rodopisce vydanou ČGHSP 2005.

Komentáře

67 komentáře
04/09/2007, 18:05
Prosím jak najít rodokmen mého dědečka Václava Pokorného nar r. 1900 v Lysolajích Praha zemřel 4.12.1968,jeho bydliště(trvalé)Praha 10,28.Pluku 11.
Předem za Váš komentář,
Jindřich Fáček
Na Petřinách 72, Praha 6

Dalibor Flašar,
08/10/2007, 14:05
Prosím,jak najít pokračující rodokmen Flašarů, můj pradědeček Flašar Michael narozen 25.9.1843 byl sloužícím v Podolí (u Bouzova nebo u Přerova)?

jarmila,
01/11/2007, 11:03
Chtěla bych se více dozvědět o měm rodě Buličku,kteří pocházeli z jezdovic okr.jihlava nebo Třešt,můj praděda se jmenoval Rudolf Bulička nar kolem roku 1930 v jezdovicích byl textilním dělníkem zemřel v dubnu 1980 v litovli konec života prožil u své dcery Anežky Zapletalové v Mladči praděda je pohřben v Chudobíně.Chci dohledat jak sourozence tak i rodiče z této větve.

Michaela,
08/11/2007, 00:54
Prosím Vás chtěla bych se dozvědět více o mém rodu jak z matčiny tak z otcovo strany.
Otec Petr Kosmačka 1945-2007
Matka Miroslava Pošvicová roz.Světelová 1947
Jestli je možné dohledat předky a potom ještě žijící příbuzné.
Děkuji moc za veškeré informace

Simonyi,
10/11/2007, 14:24
Hledám otce mé manželky. Mám velmi málo informací.
Jmenuje se Pavel Pichoňský,V roce 1954 byl jako voják v Sokolove,pravděpodobný rok narození 1934-35.Poslední známé bydliště v roce 1973 bylo Ostravsko.
Děkuji

Simonyi,
10/11/2007, 14:25
Hledám otce mé manželky. Mám velmi málo informací.
Jmenuje se Pavel Pichoňský,V roce 1954 byl jako voják v Sokolove,pravděpodobný rok narození 1934-35.Poslední známé bydliště v roce 1973 bylo Ostravsko.
Děkuji

Slavomír Vácha,
13/11/2007, 13:21
Hledám Marii Šťastnou v roce 1949-1962 bydlištěm Dolní Lukavice,okres Přeštice.Bydleli v Sokolovně a měli hospodu.

Slavomír Vácha,
13/11/2007, 13:21
Hledám Marii Šťastnou v roce 1949-1962 bydlištěm Dolní Lukavice,okres Přeštice.Bydleli v Sokolovně a měli hospodu.

Marcela Polanská,
14/11/2007, 10:47
Dá se zjistit který den v týdnu jsem se narodila?Nemám se už koho zeptat-datum 12.10.1950.Děkuji i za radu jak se dopátrat.Polanská

JARMILA,
14/11/2007, 12:19
Paní polanská existuje tabulka ve které najdete roky kdy byly přestupné roky a také dny a podle toho se dá vypátrát ve kterém dnu jste se narodila.Můj známí takovoů tabulku má.Jsou to studijní materiály které dávají zakled do rodokmenu.Rok ma určity počet dní unor je po 4 letech přestupný dál si musíte poradit sama.Buličková

Karel Zangl,
17/11/2007, 23:36
Dobrý den,
poraďte prosím. Marně hledám na internetu vídeňskou matriku, můj otec byl rakouský občan, narozený v roce 1927 ve Vídni. Děkuji za jakoukoliv radu. Karel Zangl

Honza,
23/12/2007, 21:47
Paní Polanská,

12.10.1950 byl čtvrtek. Zjistíte to velice snadno pomocí programu MS Excel - stačí zadat do buňky toto datum a přepnout formát buňky na "Vlastní" a "ddd".

Zdravím Vás

Honza Vondráček

ŽANETA BALIHAROVÁ,
18/05/2008, 21:20
hledám svého biologického otce...


ŽANETA BALIHAROVÁ,
18/05/2008, 21:27

hledám svého otce jmenuje se JAROSLAV VALENTA,narodil se 15.4.1954 Plzeň byl horníkem,jeho otec JIŘÍ VALENTA a matka ANNA roz.ŠTENGLOVÁ,otec s námi bydlel v Karviné,ale po rozvodu se odstěhoval zpátky do Plzně,nevím kde ho najít a potřebovala bych poradit,děkuji za pomoc,jsem jeho prvorozená dcera a je mi 33 let.Děkuji ŽANETA OLOMOUC

Jiřina Olszarová,
18/06/2008, 16:09

Hezký den,hledáme svého bratra Martina Šlanhofa, narozeného 22.5.1968 v Karviné. Byl adoptován pravděpodobně v roce 1969-1970 z Havířovského dětského domova. Jeho biologičtí rodiče jsou: Pavlína Šlanhofová, rozená Sobinovská, nar. 15.9.1933, otec Josef Šlanhof, nar. 10.11.1929. Je nás pět sourozenců a hledáme jej marně již několik let. Je možné zjistit, prosím, a pomoci nám, kde se Martin /může se jmenovat jinak/ nachází? Zkoušeli jsme všechny možné způsoby, přes inzeráty, různé servery, ale bezvýsledně. Děkujeme. Za sourozence: Jiřina

18/07/2008, 19:54

Hledám bližší zprávy o svém pradědečkovi jmenoval se F
František Laibl nar.15.6.1887 v Kolvíně u Rokycan.Prosím poradte mi jak postupovat nebo kam se obrátit.Děkuji Zlata

21/11/2008, 03:00

Dobrý den,
prosím, poraďte, nebo pomozte mi zjistit ve kterém roce bylo zapsáno v katastru /matrice/ obce Lipová - část obce Hrochov /okres Prostějov/ popisné číslo 45? Je to dům našich předků a rádi bychom zjistili jeho historii. Původní obyvatel se měl jmenovat podle našich zjištěných informací Jakub Šmída, přibližně rok 1870 ?????
Samozřejmě respetuji vaše podmínky /finanční úhradu/ spojenou s vyhledáním těchto dat.
Předem velice děkuji Ivana

admin,
23/11/2008, 21:26

Predchozimu komentari:
1.doporucuji dat vas pozadavek do fora, tam na nem mohou ostatni reagovat. tady s nejvetsi pravdepodobnosti zapadne. je to pouze komentar ke strance.
2. nezapomente nechat na sebe kontakt, jinak vam nikdo neodpoviJANA HUTTROVA,
05/12/2008, 20:20
Dobrý den.CHtěla bych Vás požádat o pomoc při hledání sourozencu, Jana a Milan roz.Vokálovi.Jejich biologická matka se jmenovala Jana Vokálová nar.29.9.1933 v Praze.
S největší pravděpodobností došlo k adopci a tak mohlo dojit ke změnám jména.Toto jsou jediné informace,které nam maminka zdělila než zemřela. Předem mnohokrát děkuji.S pozdravem Jana Huttrová.


Otto Bureš,
06/02/2009, 17:42

Prosím Vás,chtěl bych se více dozvědět o mém rodu jak z matčiny,tak z otcovy strany.Děda Bureš Štěpán-domkař vKunovicích,syn Bureše Valentina-domkaře v Podolí,děda Bača Karel nar.5.2.1875,padl 1916 čtvrtník v Rudimově okr.Zlín-syn Jana Bači -pololáníka v Žilině okr.Zlín.Prosím o sdělení jak postupovat,jestli je možné dohledat předky.Moc děkuji za veškeré informace.


10/02/2009, 13:57

Hledám jakékoliv informace o mých předcích.Moje matka je Věra Teršová narozena 11.9.1960 a otec je Jiří terš narozen 1959.Babička je nyní Věra Winterová a je rozvedá (nyní vdaná za Rudolfa Wintera,původní manžel zemřel nedávno na Slovensku)Co nejvíce předků prosím (nutné).Kdyby to šlo tak bych prosila předky z matčiny i otcovy strany.Předem děkuji

Marek Klíma,
15/02/2009, 18:12


Dobrý večer,
ráda bych se zeptal, jestli se dají prohlížet matriky on-line, popřípadě skenovat dokumenty- rodné, oddací nebo úmrtní listy. Za účelem sestavení vlastního rodokmenu.

Děkuji
Marek Klíma

TK,
15/02/2009, 21:25

Skenovani matrik provadeji archivy, ale zatim pouze SOA v Treboni je vystavuje na internetu. Az to budou mit kompletni, chceme nasi databazi soupisu linkovat na obsah. Dalsi archivy jsou na tom hure.

25/02/2009, 21:07
Dobrý den, hledám svého sourozece (dvojče) který se stejně jako já narodil v Přerově 2.března 1985 a potom ho i mě dali do kojeneckého ústavu do Šumperka k adopci. prosím pokud o něm někdo něco víte napište mi.už nevím jak ho jinak najít díkyMartina Řezníčková,
03/04/2009, 16:28

Ráda bych se dověděla o mých předcích. Má matka Jana Rýdlová (roz. Kektrová, nar. 28.8.1942 ve Štramberku), můj otec Emil Rýdl (nar. 1.3.1941 v Kopřivnici). Rodiče z matčiny strany: Blažena Kektrová (roz.Kotková 1919-1989), otec Rudolf Kekrt (1911-1982). Rodiče z otcovy strany: Bohumila Rýdlová (Šajtarová, 1911-1973), otec Emil Rýdl (1909-1974).


05/06/2009, 12:59
Prosím, zda by bylo možné dohledat předky z e strany rodičů. Otec Václav Krejsa nar. 9.8.1923 a matka
Anna Krejsová, roz. Švancarová nar. 17.10.1925. Děkuji23/06/2009, 15:00
Hledám své sourozezence narozené matce Růženě Kubíkové roz.Kvasničkové 11.12.1942 rozená okr. Mělník v Dolních Beřkovicích 99.Za jakékoliv informace děkuji.

blanka laubova prosím zda by bylo možné dohledat mé předky s tatkovi strany babička byla Františka Sykorová roz Hanousková děda Jaroslav Sýkora a žili v Ochozu u Nasavrk dekuji Blanka Laubová,
28/06/2009, 00:00


Jiří,
02/07/2009, 04:05
Nechápu, co tady všichni blbnete.... Tohle je diskuse ke konkrétnímu článku a nikoli vyhledávací forum příbuzných... To je jinde!


Anonym,
25/08/2009, 14:19

Dobrý den,také bych se chtěla zeptat,jak se dá zjistit den narození(v týdnu).Má dojem,že na to existuje nějaká tabulka,ale nemůžu ji nikde na internetu najít.Děkuji za radu.Tychi,
31/08/2009, 16:10
Anonyme, jen kopíruji..
Zjistíte to velice snadno pomocí programu MS Excel - stačí zadat do buňky toto datum a přepnout formát buňky na "Vlastní" a "ddd".

13/10/2009, 16:31
How are you. Some are born great, some achieve greatness, and some hire public relations officers.
I am from Algeria and bad know English, give please true I wrote the following sentence: "Acne penetration that provides all instructor illnesses."

THX , Fast removal of acne scars.

29/11/2009, 16:26
Hello. The roses, the lovely notes, the dining and dancing are all welcome and splendid. But when the Godiva is gone, the gift of real love is having someone who'll go the distance with you. Someone who, when the wedding day limo breaks down, is willing to share a seat on the bus.
I am from Belarus and learning to speak English, give please true I wrote the following sentence: "Codeine, it is, gradually, rated in many providers."

Thank 8-) Promethazine codeine drug dependence.

04/12/2009, 16:57
Hi all. Intimacy is being seen and known as the person you truly are.
I am from Djibouti and know bad English, please tell me right I wrote the following sentence: "Nocturnelle is what's on my uses this time, zithromax."

:o Thanks in advance. Drinking alcohol while taking zithromax.

Jarek,
15/08/2010, 15:28

trošku mi na těchto stránkách chybí odkazy na opravdu dobré stránky k hledání předků:
http://www.mza.cz/indikacniskici
(indikační mapy včetně jmen vlastníků všech staveb a pozemků v době mapování stabilního katastru - volně)
http://www.actapublica.eu
(naskenované matriky Jižní Morava - nutná registrace)
http://matriky.archives.cz
(naskenované matriky Severní Morava a část Slezska - volně)
třeba někdo použije
Pěkný den.


06/10/2010, 21:11
Nejenom panu Jarkovi, předcházející komentář, ale i mi se zdá, že tyto genealogické stránky uspávají čtenáře-badatele. Chybí mi tady pohyb, život, výměna informací! Těch stránek, které poskytují již komplexní náhledy do archiválií je mnohem víc než uvádí pan Jarek. Podívejte se dále prosím například na rakouské servery Familia austria, a další které provozuje pan Ing. Gundacker Felix z Vídně, to jsou gejzíry informací a desítky ohlasů denně. Všechny takové těžkopádné neucelené seznamy obcí, matrik atd. mají v rakouských genealogických společnostech na svých stránkách dávno hotovy a velice přehledně! Já sám jsem stačil,než se letos zastavilo další nahlížení do originálu matrik nafotit a digitálně zpracovat okolo 1550 kopletních matrik, což představuje téměř 600 000 stran materiálu. Všechno mám řádně popsané a seřazené, takže všelijaké šlendriánské vazby matrik jsou upraveny tak, že nemusíte tápat kde která stránka má pokračování. Sami se můžete přesvědčit na webovské stráncewww.sudetengenealogy.eu. Mám to všechno ještě ve stádiu dokončování, tak je třeba mít ještě nějakou dobu trpělivost. Ty peníze mi chybí taky tak jako tady.
Těším se na jakékoli ohlasy. Váš Jaroslav

Zdenka,
18/06/2012, 21:57
Prosím o pomoc, hledám strýce, který se pocházel z Černochova, byl adoptovaný, narodil se asi v roce 1960-1961, jeho biologická matka se jmenovala Anna, pocházela ze Slovenska a byla vdaná za Zdeňka Bradáče...


13.7.2012 Petra,
13/07/2012, 18:49

Dobrý den,prosím o pomoc jestli jsem se narodila z dvojčat?Eva Jarolímková 29.4.1973 Příbram poté kojenecký ústav v Kolíně.Díky moc.hana kopecká,
24/01/2013, 00:45

Hledám svoje předky Rudolf Březina nar. 1902 v Kostelci nad Orlicí jeho otec Václav nar. asi 1870 , matka Chuděrová.Děkuji tel.č. 606342672

hana kopecká,
24/01/2013, 00:47Standa,
07/02/2013, 21:31

Dobrý den,
díky televizní propagaci zde vlastně zastupuji několik lidí pátrajících po svých předcích a máme v podstatě stejnou otázku. Kdy bude možné pátrat na netu také v jiných archivech, než je především SOA Litoměřice obsahující severní část Čech? Pro pracující ( mnohdy i o víkendech) je internet prakticky jediná varianta.
Asi proto, že jsme byli svědky toho, kdy auta společnosti google zmapovala do dvou let ulice naši republiky, není problem pro mnoho lidí vyfotit ročně tisíc fotografií, dát je na web, a v kancelářích firem se denně skenuje spousta dokumentů a letáků, tak je zřejmě dotaz opodstatněný. Děkuji za odpověď. Železo je třeba kout za horka .

Standa,
07/02/2013, 21:36

PS: Není to samoluštění tak složité. Čím déle se tomu člověk věnuje, tím je to lehčí. A tak to určitou radost přináší. Díky za netové materiály.

Standa,
01/04/2013, 13:45

Pěkný zbytek velikonočního pondělí! Tak mám skoro pocit, že už ten zájem o naše předky nějak vyhořel. Nikdo se na nic neptá, nikdo neodpovídá a ani není jisté, zda ten televizní seriál spíš už trošku jen v poklidu nedojíždí. Škoda. Nicméně, chci zůstat optimistou doufám, že snad v blízkém budoucnu budeme moci netem nahlédnout i do toho množství zatím stále pro nás uzavřených matrik a plamen nadšení, se opět rozhoří.

Rendy (Reinhold Teufel),
23/04/2013, 20:36

Dobrý den. Shlédl jsem příspěvky - vesměs dotazy. Ale protože nevidím odpovědi, ptám se, jestli odpovědi existují, jestli odpovídáte Vy nebo to čeká na odpovědi čtenářů Vašich stránek (http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/matriky/?tx_elunapagecomments_pi1[show_comments]=1#eluna_pagecomments_top).

Děkuji

Miroslav Jurka,
12/05/2013, 11:17

Dobrý den,můžete mi poradit jak vyhledat své předky,rodiče prarodiče a další.Děkuji a přeji příjemný den Jurka Miroslav

Eva,
06/08/2013, 18:52

Dobrý den, chtěla bych zjistit, zda byl můj otec Karel Přidal, narozen 04.07.1954 v Prostějově pokřtěn, chci se totiž nechat pokřtít.
Děkuji Eva

Milan,
08/09/2013, 16:31
Hledám pro doplnění rodokmenu osobu - paní Věru Haufovou - jméno za svobodna , její jméno ev.provdané neznám. Narodila se v Hradci Králové nejspíše r. 1942 - 1944. Uvítal bych i jména její rodiny. Děkuji za jakékoliv informace. Milan.

Milan,
09/09/2013, 16:55
Včera 8.9.13 jsem napsal svůj text s požadavkem (zde předchozí zpráva) ohledně Věra HAUFOVÁ,(její jméno je za svobodna)narozena byla v Hradci Králové - kterou nemám v rodokmenu doposud podchycenou vč. její rodiny , kterou neznám tudíž ani jejich jménem. Proto prosím kohokoliv ,kdo něco ví o této osobě nebo rodině, aby mi to sdělil na : nalim.bra@seznam.cz
Děkuji M.B.

Hana Sýkorová,
03/12/2013, 11:24
Dobrý den,
prosím o údaje a pokračování větve Marie Čapková,roz.Sobotová,1872 Kněžice,manžel František Čapek,1869. Jde mi o údaje jejich rodiču,sourozencu apod.
Děkuji.
Hana Sýkorová

Přemysl Urban,
10/02/2014, 21:12
Rád bych se dozvěděl něco o mém dědečkovi. Jmenoval se František Aubrecht, narozen 2.12.1909 v Praze, úředník, v letech cca 1936-1937 hrál fotbal za klub Slavia Karlovy Vary. Děkuji.P.Urban

04/04/2014, 00:52

Dobrý den ráda bych se dozvěděla něco o svojí mamince Vlastě Dokládalové roz.Byrtusové narozené 28.4.1945,Ostravice okr.Frýdek-Místek,nevím jestli ještě žije pokud ne tak kdy zemřela a kde.Děkují Klosová Libuše

Prosím o jakoukoli informaci o mém otci, Karlu Horčicovi. Narodil se 1.9.1919 Václavovi a Anně roz. Čížkové. Sedlec u Mšena, Dolní Slivno, Kokořínsko. Mělník. Děkuji Milena,
15/04/2014, 18:1815/04/2014, 22:22

Dobrý den,
hledám info o mé tetě Marii Mašterové, ze Zlína, zemřela snad v období 1965-1980.Její manžel Bohuš(asi Bohumil)zemřel asi dříve,neznám přesný rok jejich úmrtí.Vím,že neměli děti. Děkuji,Marie


Jiří Duchek,
14/07/2014, 16:16

Dobrý den, při pátrání po předcích (jako většina z nás jsem začal pozdě, kdy se není koho ptát), jsem nalezl parte mé babičky Aloisie Duchkové roz. Horáčkové (nar.1883). Věděl jsem o tom, že otec měl bratra, s kterým neudržoval vztah, ale na parte jsem našel "jménem příbuzných synové Josef, František, Čeněk." To znamená, že měl ještě bratra jednoho, kterého jsem nenašel ani v evidenci obyvatel (policejní přihlášky 1850-1914). Vůbec netuším, kde začít a jak začít pátrat. Pokud mi někdo může poradit, budu velice rád, děkuji, Duchek.
Mašek Jiří,
10/12/2014, 20:01

Dobrý den, prosím o údaje - jedná se o rodiče Václava Sládka nar.26.12.1920 ve Zborovech č. 53 - rodiče ??? Vojtěch Sládek, domkař ve Zborovech a jeho otce Františka Sládka též domkař ve Zborovech č.53, a matku Václava - Marii Melkovou, dceru Josefa Melky z Těchonic č. 38. Děkuji

Čikl Zdeněk,
28/01/2015, 22:09
Dobrý den. Rád bych se dověděl nějaké další informace o osobě Čikl Stanislav, nar. 11.12. 1900 v Chválkovicích (asi u Olomouce), který se oženil roku 1926 s Hedvikou rozenou Vlčkovou z Uherského Ostrohu (matka mého otce), kteří se rozvedli ještě před mým narozením r. 1958. Vytvářím rodokmen a tyto info mi chybí, Děkuji


Čikl Zdeněk,
28/01/2015, 22:12
Případné odpovědi prosím na : sidonius58@seznam.cz

Vlastimil Hrabal,
11/02/2015, 10:48


Dobrý den přeji,
velice bych potřeboval se dopátrat, ale netuším kde a jak začít, kdo byl pravý biologický otec mojí maminky VLASTIMILY HRABALOVÉ, rozené JANOŠÍKOVÉ, narozené 9.8.1912 ve VITONICÍCH v č. popisné 1, dnes KRALICE NA HANÉ. Její maminka narozená 1888 porodila v r. 1912 dítě (mou maminku), jejíž pravý otec byl odněkud z Prostějova jménem tak nějak VAVŘINEC (asi to jméno však komolím). Babička v době porodu už byla provdána za někoho jiného, ale prý dostávala od pravého otce z Prostějova na dítě peněžní příspěvky. Kdo byl můj biologický dědeček? Co se k němu dá vypátrat? Děkuji a rád uhradím za Váš čas.Vlastimil Hrabal,
11/02/2015, 10:51

Kontakt na mne: prazub@seznam.cz

Napsat komentář

CAPTCHA image for SPAM prevention